เกี่ยวกับ บก.อคฝ.

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

ประวัติความเป็นมา : 7 กันยายน 2552 จัดตั้งกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ
                         สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 6 กันยายน 2552 มีภารกิจในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย
                         แด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ และมีภารกิจควบคุมฝูงชน

ที่ตั้ง                  : 89/89  แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 025521815 โทรสาร 025521816

วิสัยทัศน์             : เกียรติ วินัย กล้าหาญ อดทน 

พันธกิจ              : - ถวายอารักขา สำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ พระราชอาคันตุกะ                                             - รักษาความปลอดภัยผู้แทนพระองค์ บุคคลสำคัญ
                         - รักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมเรียกร้องของกลุ่มมวลชนต่างๆ
                         - สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ต.มานพ  สุคนธ์ธนพัฒน์
ผบก.อคฝ.