หน่วยงานในสังกัด

 

 

               กองกำกับการอารักขา 1 ถวายอารักขาและถวายความปลอดภัยเขตพระราชฐาน พระตำหนัก และวังอันเป็นที่ประทับ
   ขององค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี องค์รัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์

 

                กองกำกับการอารักขา 2 ถวายความปลอดภัยในขบวนเสด็จ องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี องค์รัชทายาท
    ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะตลอดจนอารักขาบุคคลสำคัญของรัฐาบล
    ซึ่งมีรถอาวุธและอุปกรณ์พิเศษ ปิดท้ายขบานเสด็จและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญและสถานที่ราชการสำคัญ

 

                กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1 และ 2 ป้องกันและควบคุมการก่อจราจล การกระทำของกลุ่มชนอันเป็นเหตุที่จะก่อให้เกิด
    ความไม่สงบเรียบร้อยและสนับสนุนและเสริมกำลังให้กับตำรวจท้องที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ต.ต.มานพ  สุคนธ์ธนพัฒน์
ผบก.อคฝ.